Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι μάθημα Γενικής Παιδείας που αποτελείται από δύο γνωστικά αντικείμενα: τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Οι μαθητές θα εξεταστούν και στα δύο στο τρίωρο των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων σε ξεχωριστά θέματα, τα οποία θα βαθμολογηθούν επίσης ξεχωριστά. Στο classikon ο μαθητής θα διδαχτεί την εξεταστέα ύλη από έμπειρους καθηγητές και θα εξασκηθεί σε αυτή με πολλαπλές επαναλήψεις, τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης των τελικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα: -Στο μάθημα της γλώσσας θα αναλυθούν ποικίλα κείμενα (δοκιμιακά, δημοσιογραφικά, επιστημονικού περιεχομένου, κοινωνικού προβληματισμού κ,α.) Κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας οι μαθητές με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού θα εντοπίζουν στοιχεία του περιεχομένου του κειμένου, της δομής και της γλώσσας του και θα απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις είτε προφορικά είτε γραπτά. Ο καθηγητής θα αξιολογεί επι τόπου τις απαντήσεις τους, θα απαντά σε ερωτήσεις-απορίες και θα τους αναθέτει εργασίες για το σπίτι. Οι μαθητές θα τις παραδίδουν εντός κάποιων ημερών, πριν το επόμενο μάθημα, ώστε ο καθηγητής να τις επιστρέφει διορθωμένες και να συζητάνε τα λάθη-αδυναμίες στην αρχή του επόμενου μαθήματος. -Στο μάθημα της λογοτεχνίας θα αναλυθούν λογοτεχνικά κείμενα όλων των ειδών (ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων κλπ). Παράλληλα οι μαθητές θα διδαχτούν στοιχεία αφηγηματικής θεωρίας (τύπος αφηγητή, εστίαση, αφηγηματικοί τρόποι κλπ ) και χαρακτηριστικά γνωρίσματα λογοτεχνικών ρευμάτων (ρεαλισμός, νατουραλισμός κλπ), όπως έχουν οριστεί στην εξεταστέα ύλη που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Για την κατανόηση του κειμένου, θα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις του καθηγητή σχετικά με τα πρόσωπα του κειμένου, την πλοκή, τον χρόνο-τόπο ιστορίας και αφήγησης, τη μορφή-στιχουργική αν πρόκειται για ποίημα κλπ. Κατά τη διδασκαλία και των δύο αντικειμένων θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της πλατφόρμας moodle με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής σε μορφή κουίζ που δίνει τις απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, ερωτήσεις Σωστού Λάθους, αντιστοίχισης. Επίσης οι μαθητές με υπόδειξη του καθηγητή θα αναζητούν στο διαδίκτυο πηγές σχετικές με το θέμα, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να αφομοιώσουν δημιουργικά την ύλη και να αναπτύξουν τη γλωσσική αλλά και την αντιληπτική τους ικανότητα.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής το μάθημα των Νέων Ελληνικών αποτελείται από δύο κλάδους: τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, στα οποία θα εξεταστούν στο 3ωρο των εξετάσεων. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας: Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες: α) η πρώτη αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο (2) ερωτήματα και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με την δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών: αα) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και ββ) να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. β) η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 25 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /-τριών: αα) είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξηςμιας παραγράφου, ββ) είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου, γγ) είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου, δδ) είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, εε) είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενακαι το επικοινωνιακό πλαίσιο. γ) η τρίτη αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση τριακόσιες (300) έως τριακόσιες πενήντα (350) λέξεις.

- Nα είναι σε θέση ο μαθητής να κατανοεί ένα κείμενο όσον αφορά το περιεχόμενό του και τις βασικές ιδέες του, τον τρόπο οργάνωσης των ιδεών, τη γλώσσα και το λεξιλόγιό του και να μπορεί να απαντήσει σε ανάλογες ασκήσεις. -Nα είναι σε θέση να συμπυκνώσει ένα μέρος του κειμένου (περίληψη) και -Να γράψει ένα δικό του θέμα με συγκεκριμένο θέμα που θα του δοθεί (έκθεση).

.

ο μαθητής θα καλύψει την εξεταστέα ύλη των ενδοσχολικών εξετάσεων και των πανελληνίων και θα την αφομοιώσει με επαναλήψεις και πολλαπλές ασκήσεις προσαρμοσμένες στο νέο σύστημα εισαγωγής -θα γράψει τεστ κα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς βάσει προγραμματισμού και θα αξιολογηθεί από έμπειρους καθηγητές, ώστε να έχει επίγνωση των αδυναμιών του και να τις διορθώσει -θα βαδίσει προς τις εξετάσεις με καλή οργάνωση του διαβάσματός του και με πρόγραμμα, έχοντας συνολική εικόνα της ύλης και αποβάλλοντας το άγχος