Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το μάθημα της Ιστορίας πέραν της ιστορικής γνώσης που πρέπει να κατοχυρωθεί απαιτεί και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή. Στόχος μας λοιπόν είναι αφενός να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη μέσω του εντατικού προγράμματος μας μέσα σε ένα διάστημα που θα μας παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν πολλαπλές επαναλήψεις και αφετέρου να κατοχυρωθεί η ορθή ανάπτυξη των παραθεμάτων-πηγών. Η διαδικτυακή τάξη επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και καθηγητών εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Ο καθηγητής αξιοποιεί πλήρως τα νέα τεχνολογικά μέσα με την παρουσίαση του μαθήματος μέσω σχεδιαγραμματων καθώς και με τις αντίστοιχες παραπομπές σε ντοκιμαντέρ σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα. Η εβδομαδιαία εξέταση σταματά να είναι επίπονη και μονότονη διαδικασία μέσω των quiz αξιολόγησης και την πληθώρα νέου τύπου ερωτήσεων που διαθέτει η διαδικτυακή βιβλιοθήκη του μαθήματος. Όσον αφορά την κάλυψη της διδακτέας ύλης στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της περί τα τέλη του Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σίγουρα να κάνουμε εντός της τάξης τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες επαναλήψεις μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι επαναλήψεις αυτές αποτελούν και το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η εξέταση του μαθήματος διακρίνεται σε δύο ομάδες, την Α΄ και τη Β΄. Α. Στην ομάδα Α ́ περιλαμβάνονται δύο θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.): Tο πρώτο θέμα περιλαμβάνει: -ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, που βαθμολογούνται με 10 μονάδες -εξήγηση 3 ή 4 ιστορικών όρων/εννοιών, που βαθμολογείται με 15 μονάδες. β. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με 25 μονάδες. Β. Στην ομάδα Β ́ περιλαμβάνονται δύο θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ. Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις της ομάδας Α ́ και βαθμολογούνται αθροιστικά 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων. Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των 2 ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις μαθητές/-τριες.

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορική πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέσω της μελέτης των επιμέρους πτυχών της κοινωνίας. • Να οικειώνονται το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης. • Να κατανοούν την έννοια του χρόνου ώστε να εντάσσουν τα γεγονότα στις ιστορικές περιόδους. • Να εντοπίζουν, κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων ή φαινομένων, αίτια και αποτελέσματα. • Να συγκρίνουν ιστορικά γεγονότα ή φαινόμενα και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. • Να αναλύουν ένα γεγονός ή φαινόμενο και να διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων. • Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των πηγών. • Να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν, στις ιστορικές μαρτυρίες, γεγονότα, αιτίες, απόψεις κ.λ.π. • Να προσεγγίζουν τα ιστορικά γεγονότα χωρίς άκριτη αποδοχή των ιστορικών ερμηνειών, απόψεων κ.λ.π. • Να αποκτηθεί η γνώση και μετέπειτα να γίνεται διαθεματική διασύνδεση των γεγονότων. • Να λειτουργήσουν ως αρωγοί οι εναλλακτικές διδακτικές μέθοδοι και ο πρωτότυπος τρόπος εξέτασης που προσφέρει το σύστημα • Να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνδυαστική σκέψη των μαθητών μέσω της καλλιέργειας της παραγωγικής ή επαγωγικής σκέψης.

.

Α.ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ • Άρτια γνώση και κατανόηση των πρωταρχικων ενοτήτων του πρώτου μέρους του σχολικού εγχειριδίου • Εξάσκηση σε ασκήσεις ανοιχτού αλλά και κλειστού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας Β.ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ/ΠΗΓΕΣ • Εξάσκηση στον τρόπο που επικοινωνεί ο μαθητής με το παράθεμα • Κατανόηση τρόπου ανάπτυξης και δομής των απαντήσεων στις ζητούμενες ερωτήσεις • Ανάγνωση και ανάλυση διαφόρων τύπων παραθεμάτων πηγών, π.χ. ιστορικά βιβλία, άρθρα, τραγούδια, στατιστικοί πίνακες, έργα τέχνης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla deserunt maxime inventore, cupiditate molestias consequatur impedit repellat dolorum vel, error exercitationem. Sequi, esse. Consequuntur, autem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque saepe enim nulla pariatur, id molestias quod quas, provident autem, nam perspiciatis esse ea. Tempora rem, cupiditate debitis. Cumque beatae molestiae tempora minima praesentium, quis, nulla!

.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hic atque culpa eaque incidunt illum ex delectus iste. Deserunt deleniti praesentium consequuntur, ratione incidunt aperiam ut nisi dolorum, mollitia corporis nostrum pariatur. Magnam, debitis ut! Placeat provident velit, voluptatum amet praesentium.