Επικοινωνία: Ελλάδα +30 210 7474821, +30 694 4609404, classikoneu@gmail.com

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος διακρίνεται σε δύο ενότητες, του Διδαγμένου και του Αδίδακτου κειμένου. Το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με 40 από τα 100 μόρια, δηλαδή με 8 από τις 20 μονάδες του γραπτού στην κλίμακα του 20. Το διδαγμένο κείμενο βαθμολογείται με 60 μόρια από τα εκατό, δηλαδή με 12 από τις 20 μονάδες του γραπτού στην κλίμακα του 20. Στο αδίδακτο κείμενο ο υποψήφιος καλείται να αποδώσει τη μετάφραση και να απαντήσει σε ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ενώ στο διδαγμένο δίνεται έμφαση στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

Η εξέταση του μαθήματος διακρίνεται σε δύο ενότητες, του Διδαγμένου και του Αδίδακτου κειμένου. Το αδίδακτο κείμενο είναι απόσπασμα 16-20 γραμμών αρχαίου κειμένου της αττικής διαλέκτου. Ο υποψήφιος καλείται να αποδώσει στα νέα ελληνικά ένα μέρος του αδίδακτου κειμένου και να απαντήσει σε μία ερμηνευτική ερώτηση. Δίνεται επίσης μία άσκηση γραμματικής που ζητά από τους υποψηφίους να γράψουν συγκεκριμένους τύπους από ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες και ρήματα του δοθέντος κειμένου. Οι ασκήσεις συντακτικού είναι δύο. Στην πρώτη ζητείται η συντακτική λειτουργία συγκεκριμένων λέξεων του κειμένου. H δεύτερη αναφέρεται σε δευτερεύουσες προτάσεις, υποθετικούς λόγους ή στον πλάγιο λόγο. Το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με 40 από τα 100 μόρια, δηλαδή με 8 από τις 20 μονάδες του γραπτού στην κλίμακα του 20.

B. Αδίδακτο κείμενο * Κάλυψη κενών στη γραμματική και το συντακτικό που ενδεχομένως υπάρχουν από προηγούμενες τάξεις. * Διδασκαλία νέων φαινομένων γραμματικής και συντακτικού. * Εμπέδωση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων μέσω ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. * Διεύρυνση λεξιλογίου. * Απόδοση μετάφρασης μη οικείων λέξεων της αρχαίας ελληνικής μέσω αξιοποίησης των συμφραζομένων. * Ικανότητα διάκρισης της διαφορετικής σημασίας μιας λέξης ή φράσης σε ένα ιστορικό, ρητορικό ή φιλοσοφικό κείμενο. * Απόδοση της μετάφρασης του αδίδακτου κειμένου σε ορθό και άρτιο εκφραστικά νεοελληνικό λόγο.

.

* Οι υποψήφιοι θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που πρέπει να εργάζονται στο αδίδακτο κείμενο με την εξάσκηση σε αδίδακτα κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έτσι θα αποβάλλουν το άγχος που τους προκαλεί το αδίδακτο κείμενο ως άγνωστο αντικείμενο και θα συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις οπουδήποτε κειμένου της αττικής διαλέκτου τους δοθεί στις εξετάσεις, * Θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Η εξέταση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών διακρίνεται σε δύο ενότητες, του Διδαγμένου και του Αδίδακτου κειμένου. Το διδαγμένο κείμενο που θα δοθεί στους υποψηφίους αποτελεί επιλογή από τα κείμενα τα οποία οι μαθητές έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα δοθεί επιπλέον ένα αδίδακτο παράλληλο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση ή της νέας ελληνικής γραμματείας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερμηνευτικές ερωτήσεις, μία ερώτηση εισαγωγής και μία λεξιλογική άσκηση. Συνολικά το διδαγμένο κείμενο βαθμολογείται με 60 μόρια από τα εκατό, δηλαδή με 12 από τις 20 μονάδες του γραπτού στην κλίμακα του 20.

A. Διδαγμένο Κείμενο * Να κατανοήσουν οι υποψήφιοι και να εμβαθύνουν σε φιλοσοφικά θέματα που θίγονται στα κείμενα της διδακτέας ύλης. * Να κατανοήσουν το περιεχόμενο εννοιών όπως «ελευθερία», «νόμος», «πολίτης», «δικαιοσύνη», «ηθικές αρετές» και άλλων, προσεγγίζοντάς τες ως αξίες και σημεία αναφοράς της ανθρώπινης δράσης στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα. * Να συνδέουν γνώσεις, στάσεις και αξίες που υποστηρίζονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα με τις αντίστοιχες που προβάλλονται στα παράλληλα νεοελληνικά κείμενα διακρίνοντας τη διαχρονική τους αξία. * Να εξασκηθούν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού – λάθους, αντιστοίχισης) στις εισαγωγές της διδακτέας ύλης. * Να εξασκηθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις.

.

Αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι η ικανότητα του υποψηφίου να δώσει ολοκληρωμένες και σωστά διατυπωμένες απαντήσεις στις ερμηνευτικές ερωτήσεις, στις ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς και στις λεξιλογικές ασκήσεις του διδαγμένου κειμένου.